OBORY ČINNOSTI

Projekce – instalace – servis

Instalace strukturovaných kabeláží včetně optických datových segmentů patří do nabídky AG COM od samého začátku jejího fungování, tj. od roku 1992. S postupem času a v souladu s požadavky našich zákazníků došlo k rozšíření portfolia dodávaných slaboproudých technologií i na ostatní „nepočítačové“ slaboproudé technologie.
Vznikl tak ucelený soubor služeb, které společnost AG COM nabízí svým zákazníkům. V těchto oblastech zajišťujeme komplexní služby, tzn. zpracování studií, bezpečnostních posouzení, cenových nabídek, projekci, instalaci (montáž, servisní služby záruční i pozáruční), revize.

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je v moderní budově považována vedle rozvodů elektřiny, vody a plynu za další nezbytnou technologii. Na základě norem ISO 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568A se jako univerzální topologie využívá topologie hierarchické hvězdy. Její výhodou je jednoduchý návrh, spolehlivost systému, snadná identifikace závad a univerzální přenosové médium a spojovací HW.
Strukturovaný kabelážní systém je základním stavebním kamenem moderní počítačové sítě. Proto na tuto oblast klade společnost AG COM veliký důraz. Přenosové parametry systému, vlastnosti a provedení jednotlivých komponent, způsob instalace a testování definují evropské normy, skutečné parametry kabelážního systému záleží na kvalitě veškerých použitých kabelážních komponent, správném projektu, ale především na dobře provedené montáži.
Od roku 1994 patří AG COM k předním instalačním firmám kabelážních systémů Molex Premise Networks (dříve MOD-TAP) v České republice. Realizovali jsme více než 650 strukturovaných kabeláží a celkový počet instalovaných přípojů přesahuje 90 000.
Společnost AG COM má statut MOLEX PN Certified Installer. V rámci celosvětového programu MOLEX PN poskytuje výrobce na námi instalované kabeláže systémovou záruku s garantováním přenosových parametrů kabelážního systému jako celku v délce 25 let.
Společnost AG COM získala ve všech čtyřech ročnících ocenění „Gold Installer „. Dvakrát v kategorii „Best Quality of Installation„, jednou získala nejvyšší ocenění „Nejúspěšnější MOLEX Premise Networks instalační společnost“.

Datová centra – vybavení

Pro zajištění bezpečného provozu datových center zajišťujeme dodávky následujících systémů a technologií:

  • klimatizace prostoru datového centra včetně dálkového monitoringu prostředí
  • samočinné hasicí zařízení
  • systémy řízení přístupu – kódové, kartové a biometrické identifikační systémy
  • zabezpečení – elektrická zabezpečovací signalizace, kamerový systém
  • dohledový systém – dálkový dohled nad fyzikálními veličinami (teplota, vlhkost, …), odesílání informačních zpráv
  • systémy zálohování napájení
  • zdvojené podlahy

Bezpečnostní systémy

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) je zařízení určené k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí do střeženého prostoru (budovy i venkovní prostory) nebo nežádoucí činnosti narušitele. EZS je komplexem technických prostředků, které jsou schopné rozpoznat přítomnost nežádoucí osoby a tuto skutečnost určitým způsobem signalizovat a předat požadovanou informaci. Nasazení EZS lze rovněž považovat za preventivní opatření s cílem odradit potenciálního pachatele od provádění trestné činnosti. Systém EZS může být při jednoduchých aplikacích instalován samostatně nebo častěji jako součást dalších systémů – integrovaný systém, např. EPS, EKV, DS, perimetrie, CCTV. Objekt vybavený EZS může být zapojen do sítě pultu centralizované ochrany, kdy je objekt střežen z místa s trvalou obsluhou (policie, hlídací agentura, ostraha objektu apod.).

Elektrická požární signalizace (EPS) je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů. Zajišťuje včasnou a rychlou detekci vzniku požáru a následně pak předání informace o vzniku požáru obsluze systému, upozornění osob na vzniklé nebezpečí (evakuační rozhlas) a aktivaci ostatních požárně bezpečnostních zařízení, která brání šíření požáru, usnadňují jeho likvidaci nebo tuto likvidaci provádějí samočinně. Tyto systémy mohou být napojeny na další návazná zařízení jako jsou stabilní hasící systémy, systémy elektronické kontroly vstupů, systémy elektronického zabezpečení, přetlakové systémy, kouřové klapky, systémy otevírání nebo zavírání dveří, systémy vypínání elektrických zařízení a podobně. Systémy EPS lze podle přání zákazníka napojit na nadřazený řídící systém nebo na pult Hasičského záchranného sboru.

Uzavřené televizní okruhy (CCTV) jsou v poslední době nejrychleji rozvíjející se oblastí v ochraně majetku. Jsou také vhodným doplňkem systému EZS. Jedná se o systém, který umožňuje sledování dění v zájmových zónách střeženého prostoru z dohlížecího centra. Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze identifikovat osoby, vozidla a jiné objekty, pohybující se v zorném poli kamery. Mimo sledování záběrů v reálném čase je nezbytnou součástí CCTV záznamové zařízení pro archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí. Současná zařízení umožňují přenos zaznamenaných dat prostřednictvím počítačových sítí a Internetu. To umožňuje sledovat i velkým firmám dění na svých pobočkách nebo vedoucím na svých pracovištích.
V souvislosti s rozvojem datových komunikací dochází také k nárůstu uplatnění IP kamer, které umožňují připojení k centrálnímu pracovišti pomocí strukturované kabeláže a sítě internet. Systémy CCTV jsou velice variabilní a jdou postupně rozšiřovat a tím snižovat počáteční vysoké investice do rozsáhlých systémů.
Stáhněte si případovou studii na městský kamerový systém Města Nový Bydžov.

Elektronická kontrola vstupu (EKV) je systém, jehož základním úkolem je zabránit v přístupu neoprávněným osobám do vyhrazených prostor nebo k utajovaným informacím. Další funkcí systému je schopnost poskytovat informace o průchodech, neoprávněných pokusech o vstup, pořizovat přehledy a možnost vyhledávání v historii událostí.
Výhodou integrovaného řešení systému kontroly vstupu (EKV) a evidence docházky je příznivá cena daná společnou řídící jednotkou, kabelovými rozvody, napájecím zdroje a také tím, že docházkový terminál je schopen současně plnit funkci terminálu kontroly vstupu. Jelikož oba systémy pracují s jednou společnou databází karet, je její pořízení a vedení jednodušší, nemůže nastat rozpor mezi údaji v docházce a vstupech a z pohledu ochrany dat je systém bezpečnější, jelikož personalistika – docházka může mít zakázaný přístup k číslům karet.
Docházkové systémy slouží k evidenci docházky a sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby. Nasazením elektronického docházkového systému se omezí chyby vznikající při manuálním zpracování dat např. při přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Jiné technologie

Ozvučovací systém (OS) slouží k vysílání hudební kulisy, reklamních spotů, termínovaných časových signálů a organizačních zpráv a pokynů. Ozvučovací systémy se instalují do všech typů veřejných i privátních prostor (školy, administrativní, kongresová a obchodní centra, hotely, kulturní objekty, banky, nemocnice, sklady a výrobní závody, …).
Pokud je v souvislosti s požární bezpečností objektu požadována instalace evakuačního rozhlasu, musí být při jeho instalaci splněny podmínky ČSN EN 60849 – Nouzové zvukové systémy. Evakuační rozhlas následně slouží k provádění řízené evakuace osob z budov, ať už jsou zasaženy požárem, unikajícím plynem či jinou zdraví a život ohrožující skutečností.

Vyvolávací systémy (VS) jsou systémy pro automatizované odbavování velkého množství klientů. Řeší problém front klientů čekajících na obsloužení u jednotlivých přepážek. Při příchodu do čekací haly si každý klient podle agendy, kterou chce vyřídit, vyzvedne u vydávacího zařízení (tiskárna, touchscreen, pověřený pracovník) pořadový lístek. Na tomto lístku je vytištěno jeho pořadové číslo, čas příchodu, číslo přepážky, u které bude odbaven a další informace. Klient sleduje při čekání hlavní displeje v prostoru čekací haly, na kterých se zobrazují pořadová čísla klientů, kteří mají být u jednotlivých přepážek obslouženi. Současně s pořadovým číslem se na hlavním displeji zobrazí i číslo přepážky, ke které se má klient dostavit. Pořadové číslo klienta se zobrazí i na přepážkovém displeji u přepážky.

Systém jednotného času (JČ) je důležitou součástí každého průmyslového objektu, obchodního domu, hotelu, úřadu, banky, školy, nádraží, sportovního stadionu apod. Základem systému jednotného času jsou řídící hodiny. Řídící hodiny mohou být vybaveny přijímačem signálu DCF (vysílač u Frankfurtu nad Mohanem), který pokrývá celé území České republiky a zajistí stoprocentní synchronizaci hodin se světovým časem. K řídícím hodinám jsou následně připojeny podružné hodiny. Výhodou tohoto systému oproti samostatným autonomním hodinám zobrazení jednotného přesného času na všech připojených podružných hodinách.